קורס אקסל למתחילים

פונקציות בסיסיות חשבון: SUM, AVERAGE, MIN, MAX COUNT, COUNTA, COUNTIF

פונקציות לעיבוד טקסט: LEFT, RIGHT, MID, LEN TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE

פונקציות תאריך ושעה: TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY HOUR, MINUTE, SECOND

פונקציות הפניה ומיקוד: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH

פונקציות מותנות: IF, SUMIF, COUNTIF

פונקציות סטטיסטיות: STDEV, VARIANCE, CORREL

פונקציות פיננסיות: PMT, RATE, PV, FV

פונקציות לניהול רשימות: FILTER, SORT, UNIQUE

פונקציות לשילוב נתונים: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH

פונקציות לניתוח נתונים: SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS